Modlitwa do św. Józefa w sprawach beznadziejnych

Ojciec Bernard Kryszkiewicz pamiętał (...) o uwięzionych, chciał ich mobilizować modlitwą. W Rawie Mazowieckiej A. Frydrychs otrzymała od niego zadanie przepisywania na maszynie modlitwy do św. Józefa w sprawach beznadziejnych, modlitwy, która przedostawała się do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück i była tam odmawiana. Ojciec Bernard własnoręcznie przepisywał te modlitwę odmawianą podczas nabożeństwa wieczornego w oflagu XI B, tekst który wyrażą głębokie zawierzenie Panu Bogu.

w oparciu o s. J. Stabińska, Życie Pięknej Miłości, s. 56

Trzydniowe modlitwy do św. Józefa
w nagłej potrzebie

1. Najukochańszy Oblubieńcze Maryi, zawsze Dziewicy, najdroższy patronie mój, Józefie święty, do ciebie uciekam się w tej tak trudnej sprawie mojej. Przypominając Ci siedem boleści, którymi przejęte było serce Twoje na tej ziemi, błagam Cię, racz mi wyprosić pożądaną łaskę. Pociesz mnie przez pamięć na szczęście 30-letniego obcowania Twego z Jezusem i Maryją, oraz przez rozradowanie się ducha w skonaniu Twoim, gdy Maryja Niepokalana Matka obecnością i troskliwością otaczała Cię. Przemów dziś do Niej za mną, aby przez miłość jaką masz dla Niej, ulitowała się nade mną i pocieszyła mnie w tym moim utrapieniu.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Bądź pozdrowiony Józefie, łaski Bożej pełen, Jezus i Maryja z tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

2. Najmiłościwszy Opiekunie Jezusa, Odkupiciela naszego, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Cię tę prośbę. Błagam Cię przez te pociechy, którymi opływało serce Twoje tu na ziemi, kiedy Jezus miłosną swą obecnością otaczał Cię przez tyle lat, a szczególnie w chwili zgonu Twego. O święty mój patronie, wyjednaj mi pożądaną łaskę i przemów za mną do Jezusa, aby przez miłość, jaką serce Twoje jest przepełnione dla Niego, ulitował się nade mną i pocieszył mnie w tym moim utrapieniu.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Bądź pozdrowiony Józefie, łaski Bożej pełen, Jezus i Maryja z tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3. Najmiłościwszy Przedstawicielu Najświętszej Rodziny, Opiekunie mój najdroższy, który szczególnymi łaskami udarowany jesteś w niebie, oddaję Ci tę tak ważną sprawę moją, prosząc Cię, o święty patronie mój, przez pamięć na tę chwałę wielką, którą otoczyła Cię Trójca Przenajświętsza, po przeniesieniu się Twoim z tej doliny płaczu do nieba, racz mnie Jej przedstawić i uproś mi, przez wzgląd na tę cześć najgłębszą, którą Ty Jej oddawałeś tu na ziemi, aby raczyła ulitować się nade mną w tym utrapieniu moim.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Bądź pozdrowiony Józefie, łaski Bożej pełen, Jezus i Maryja z tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa.
Najchwalebniejszy Patronie mój, Józefie święty, wyznaję Ci wielką nędzę moją. Wiem, że sam ze siebie nic otrzymać nie mogę, wzywam więc potężnej opieki Twojej, abym to, co sam uprosić sobie nie potrafię, otrzymał za Twoją przyczyną. O wielki święty, potężna jest przyczyna Twoja u Maryi i u Trójcy Przenajświętszej, ulituj się więc nad utrapieniem moim i wyproś mi łaskę, o którą Cię błagam, abym oswobodzony i pocieszony mógł dzięki Ci składać i w wieczności opiewać Twoją chwałę. Amen.

Trzy razy: Niech będą pochwaleni: Jezus, Maryja Józef.

Bądź pozdrowiony Józefie, łaski Bożej pełen, Jezus i Maryja z tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do św. Józefa,
orędownika spraw za niepodobne uznane

Chwalebny Józefie święty Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas, czuwaj nad nami. Najmilszy stróżu nasz, pracuj około naszego uświętobliwienia. Najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka, zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne. O wierny Opiekunie, któremu powierzony został najdroższy skarb nasz Jezus, weź pod swój miłosierny kierunek sprawę ... , którą Tobie polecam. Niechaj jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek dusz naszych. Amen. Święty Józefie, módl się za nami.

imprimatur Varsaviae, die 10.julii 1935


Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©