Godzinki o Męce Pańskiej

JUTRZNIA

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij, duszo, jak Jezus był ukatowany.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

Hymn
Witaj Jezu w Ogrójcu, w modłach krwią spocony,
Przez anioła wzmocnion, przez ucznia zdradzony.
Przez wrogów krwi Twej chciwych jak zbójca pojmany,
W dom Annasza wiedziony, bity, krępowany.
Ucznie Cię odstępują, bojaźń je zwycięża,
Piotr się trzykroć zapiera, mówiąc: nie znam męża.
Fałszywe świadki na śmierć Pana oskarżają,
Niewinnego Baranka, na ofiarę dają.

V. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa.
R. Teraz i na wieki wieków. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, nie dopuść, błagamy, by krew i rany Twe miały być na potępienie duszom naszym dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Swoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kroplę najdroższej krwi Swojej, by dusze nasze zbawione zostały, Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.
R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze zmarłych wiernych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym
R. Amen

PRYMA

Wspomóż, niewinny... (jak na Jutrznię)

Hymn
Witaj, Jezu cierpliwy, rano prowadzony
Do Piłata, przed sądem zbójców Swych stawiony.
Piłat w Jezusie winy żadnej nie znajduje,
Do Heroda tłumowi wieść Go rozkazuje.
Herod przez chciwość cudów, gdy pytania czyni,
Rozgniewany milczeniem świętym. Boga wini.
W białą na wzgardę szatę przyobleczonego
Oddaje Piłatowi Baranka cichego.

V. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa... (jak na Jutrznię)

TERCJA

Wspomóż, niewinny... (jak na Jutrznię)

Hymn
Witaj, Jezu niewinny, oprawcom wydany,
Do słupa przywiązany, nago biczowany.
Jako z krynicy żywej, tak z świętego ciała,
Krew Twa święta przez mnogie rany wyciekała.
A ubranemu w szkarłat, na śmiechy ludowe,
Trzcinę za berło dają, cierniem wieńczą głowę.
Ku wzgardzie klęczą przy Nim, a pluć nań się ważą,
Biją w twarz zawiązaną, prorokować każą.

V. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa... (jak na Jutrznię)

SEKSTA

Wspomóż, niewinny... (jak na Jutrznię)

Hymn
Witaj, Jezu przed sądem Piłata stawiony,
I wyrokiem niesłusznym na śmierć potępiony.
Piłat żadnej przyczyny śmierci nie znajduje,
Obmył ręce, a wyrok straszny podpisuje.
Wychodzi Jezus z miasta krzyżem obciążony,
Na twarz w drodze po trzykroć upada zemdlony.
Od własnego narodu męczon, lżony, bity,
Przywiedzion jest na miejsce, gdzie ma być zabity.

V. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa... (jak na Jutrznię)

NONA

Wspomóż, niewinny... (jak na Jutrznię)

Hymn
Witaj, Jezu, do krzyża gwoźdźmi przykowany,
Sromotnie podwyższony, z łotry porównany.
Ręce i nogi święte srogie ostrza bodły,
A Pan za swe zbójce czyni Ojcu modły.
Łotrowi skruszonemu niebo obiecuje,
Uczniowi Swą zemdloną Matkę zostawuje.
Gdy w śmierci ofiarował Bóg modlitwę Swoją,
Pragnął, a zbójcy octem i żółcią Go poją.
Zatem Pan po spełnionej przenajświętszej męce,
Oddał Ducha Swojego w Boga Ojca ręce.

V. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa... (jak na Jutrznię)

NIESZPORY

Wspomóż, niewinny... (jak na Jutrznię)

Hymn
Witaj, ofiarny Jezu, wiszący przed zgrają,
Jeszcze z boku świętego krew Twą wytaczają.
Człowiek bez winy żadnej, Bóg, który nas stworzył,
Umarł za grzechy nasze, by nam raj otworzył.
Nikodem Ciało z krzyża z Józefem składają,
Matce najboleśniejszej ze czcią oddawają.
Która łzami je myjąc,
Z przyjaciółmi Swymi,
Opatruje nabożnie maściami wonnymi.

V. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa... (jak na Jutrznię)

KOMPLETA

Weź nas w Swą łaskę, Jezu, Boże nasz i Panie!
Wstrzymaj za grzechy nasz słuszne Swe skaranie.
Wspomóż niewinny... (jak na Jutrznię)

Hymn
Witaj, Jezu przez Matkę smutną opłakany
I ze łzami sług wiernych w grobie pochowany.
Po śmierci Pana wielką trwogę nieprzyjaciel czuje,
Grób, by Zbawca nie powstał, próżno pieczętuje.
Pełnią się Boską mocą Boskie tajemnice,
Pan śmierć pokonał, ziścił świętą obietnicę.
Daj nam Jezu, niech śmierć Twa i Twe zmartwychwstanie
Wiekuistym żywotem i dla nas się stanie.

V. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa... (jak na Jutrznię)

ZAKOŃCZENIE

Z pokłonem prosim, Jezu, przyjmij te godziny
Na cześć srogiej Swej męki a zgładź nasze winy.
Jezu, przez śmierć okrutną i przez rany ciężkie,
Proszę, przyjm nas do nieba przez ręce anielskie.
Daj, byśmy Ciebie sercem zawsze miłowali,
I po śmierci na wieki w niebie wychwalali.
V. O Jezu Zbawicielu świata umęczony!
R. Bądź teraz i na zawsze od nas pochwalony!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzechy nasze ofiaro, który przez nieograniczoną ku ludziom miłość poniosłeś mękę okrutną i haniebną na krzyżu śmierć; Jezu najsłodszy, którego ciało święte ze czcią pogrzebane, do trzeciego dnia w grobie spoczywało. Racz sprawić łaskę Swoją, abyśmy, dla świata obumarłszy, Tobie jednemu zawsze się poświęcali i Twego przykazania z gorliwością strzegli, który żyjesz i królujesz w Trójcy Przenajświętszej Bóg po wszystkie wieki wieków.
R. Amen.

Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©