Dopowiedzenia do Różańca Świętego

Dopowiedzenia do Różańca Świętego mają służyć głębszemu przeżywaniu tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Wypowiadając ze czcią Najświętsze Imię naszego Zbawiciela rozważajmy jak wielkie Miłosierdzie wyświadczył nam Jezus przychodząc na świat aby przez Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie swoje zaprowadzić nas do Życia Wiecznego.

Pouczenie: Odmawiamy "Ojcze Nasz", oraz kolejne "Zdrowaś Mario", z przerwą na dopowiedzenie po imieniu "Jezus", a następnie "Święta Maryjo".

Tajemnice:
Radosne
Światła
Bolesne
Chwalebne

Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela
1
którego Bóg zapowiedział w raju;
2
o którym mówią Pisma;
3
którego zwiastował Ci, o Panno, Anioł Pański;
4
któremu Ty, o Panno, okazałaś posłuszeństwo wiary;
5
którego Ty, o Panno, przyjęłaś całym sercem;
6
którego Ty, o Panno, poczęłaś z Ducha Świętego;
7
który zamieszkał wśród nas;
8
którego Józef zamierzał oddalić razem z Tobą;
9
którego Anioł Pański polecił Józefowi przyjąć razem z Tobą;
10
którego Józef wziął do siebie wraz z Tobą;

Nawiedzenie świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę
1
którego Ty o Panno do Elżbiety niosłaś;
2
z którym Ty o Panno weszłaś do domu Zachariasza;
3
z którym Ty o Panno pozdrowiłaś Elżbietę;
4
który sprawił, że poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety;
5
który sprawił, że Duch Święty napełnił Elżbietę;
6
który sprawił, że Elżbieta Cię błogosławiła;
7
którego Elżbieta błogosławiła w Twoim łonie;
8
którego wielbi Twoja dusza;
9
w którym raduje się Twój duch;
10
który Ci uczynił wielkie rzeczy;

Narodzenie Jezusa w Stajence Betlejemskiej
1
któregoś Ty, o Panno do Betlejem niosła;
2
któregoś Ty, o Panno w Betlejem porodziła;
3
któregoś Ty, o Panno, owinęła w pieluszki;
4
któregoś Ty, o Panno, położyła w żłobie;
5
dla którego nie było, miejsca w gospodzie;
6
którego narodziny zwiastował, pasterzom Anioł Pański;
7
przy którego narodzinach Aniołowie zwiastowali ludziom pokój;
8
którego pasterze znaleźli wraz z Tobą i Józefem;
9
któremu nadano to imię ósmego dnia po narodzeniu;
10
któremu pokłon oddali Mędrcy ze Wschodu;

Ofiarowanie Jezusa w świątyni
1
któregoś Ty, o Panno, wraz z Józefem przyniosła do Jerozolimy;
2
którego ofiarowaliście Panu zgodnie z przepisem Prawa;
3
którego wziął w objęcia Symeon;
4
za którego Symeon błogosławił Boga;
5
w którym Symeon ujrzał Boże zbawienie;
6
dla którego Symeon błogosławił Ciebie i Józefa;
7
przy którym Symeon wypowiedział proroctwo o znaku sprzeciwu i mieczu boleści;
8
który sprawił, że do świątyni przyszła również prorokini Anna;
9
przy którym prorokini Anna sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim;
10
z którym wypełniliście wszystko według Prawa Pańskiego;

Odnalezienie Jezusa w świątyni jerozolimskiej
1
który udał się z Tobą, o Panno i Józefem na Święto Paschy;
2
który po skończonych uroczystościach pozostał w Jerozolimie;
3
którego szukaliście miedzy krewnymi i znajomymi;
4
w poszukiwaniu którego wróciliście do Jerozolimy;
5
którego odnaleźliście w świątyni;
6
który siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania;
7
który bystrością umysłu i odpowiedziami byli zdumieni wszyscy, którzy Go słuchali;
8
któremu powiedziałaś o bólu, z jakim Go szukaliście;
9
którego odpowiedzi na pytanie, czemu to uczynił, nie zrozumieliście;
10
który wrócił z wami do Nazaretu i był wam poddany;


Powrót na górę strony

Tajemnice Światła

Chrzest Jezusa w Jordanie
1
który przyszedł nad Jordan z Nazaretu;
2
który uczynił siebie "grzechem" za nas;
3
który przyjął chrzest, kiedy cały lud przystępował do chrztu;
4
który modlił się w czasie chrztu;
5
który ujrzał rozwierające się niebo;
6
nad którego zstąpił Duch Święty w postaci cielesnej niby gołębica;
7
o którym głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie";
8
przy którego chrzcie objawiła się cała Trójca Święta;
9
o którym Jan powiedział: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata";
10
o którym Jan dał świadectwo, że On jest Synem Bożym;

Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
1
którego zaproszono na wesele, na którym Ty byłaś;
2
którego zaproszono razem z uczniami;
3
do którego rzekłaś: "Nie mają wina";
4
po którego odpowiedzi powiedziałaś do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie";
5
który polecił uzupełnić stągwie wodą;
6
który kazał sługom zaczerpnąć ze stągwi i znieść staroście weselnemu;
7
który sprawił, że słudzy jako pierwsi poznali cud, którego dokonał;
8
który taki to początek znaków uczynił w Kanie Galilejskiej;
9
który objawił swoją chwałę;
10
w którego uwierzyli Jego uczniowie;

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
1
który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;
2
który głosił Królestwo Prawdy;
3
który głosił Królestwo Życia;
4
który głosił Królestwo Świętości;
5
który głosił Królestwo Łaski;
6
który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;
7
który głosił Królestwo Sprawiedliwości;
8
który głosił Królestwo Miłości;
9
który głosił Królestwo Pokoju;
10
który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;

Inna wersja:
1
który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;
2
który głosił Królestwo Boże ubogim w duchu;
3
który głosił Królestwo Boże cierpiącym udrękę;
4
który głosił Królestwo Boże łagodnym;
5
który głosił Królestwo Boże głodnym i spragnionym sprawiedliwości;
6
który głosił Królestwo Boże miłosiernym;
7
który głosił Królestwo Boże mającym czyste serca;
8
który głosił Królestwo Boże zabiegającym o pokój;
9
który głosił Królestwo Boże prześladowanym dla sprawiedliwości;
10
który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;

Przemienienie na Górze Tabor
1
który przemienił się podczas modlitwy na górze Tabor;
2
którego twarz zajaśniała jak słońce;
3
którego odzienie stało się białe jak światło;
4
który rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem;
5
o którym głos z obłoku powiedział: "To jest mój Syn umiłowany";
6
o którym głos z obłoku powiedział: "Jego słuchajcie!";
7
którego ukazanie się w postaci Bożej wywołało w uczniach duży lęk;
8
który zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!";
9
którego - gdy podnieśli oczy - zobaczyli samego;
10
o którego przemienieniu zachowali milczenie, aż do Jego zmartwychwstania;

Ustanowienie Eucharystii
1
który przeistoczył chleb w swoje ciało;
2
który przeistoczył wino w swoją krew;
3
który polecił czynić to na Jego pamiątkę;
4
który ustanowił kapłanów, by to polecenie wypełniali;
5
którego przyjmujemy pod postacią chleba;
6
którego przyjmujemy pod postacią wina;
7
którego adorujemy w Najświętszym Sakramencie;
8
który dla nas ustanowił ten Sakrament Miłości;
9
który dla nas ustanowił ten Sakrament Miłosierdzia;
10
który do nas woła: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię";


Powrót na górę strony

Tajemnice Bolesne

Modlitwa w Ogrójcu
1
który przyszedł z uczniami do Getsemani;
2
który począł się smucić;
3
który począł drżeć;
4
który począł odczuwać trwogę;
5
który zachęcał uczniów do czuwania;
6
który padł na ziemię i modlił się;
7
który zachęcał uczniów do modlitwy;
8
któremu ukazał się anioł z nieba i pokrzepił Go;
9
który pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił;
10
którego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię;

Biczowanie
1
którego Piłat kazał ubiczować;
2
który podał grzbiet swój bijącym;
3
na którego spadła chłosta zbawienia dla nas;
4
który sam pozwolił się gnębić;
5
który nawet nie otworzył ust swoich;
6
którego wygląd został nieludzko oszpecony;
7
którego postać była niepodobna do ludzi;
8
który wydał swe życie na ofiarę za grzechy;
9
w którego ranach jest nasze uzdrowienie;
10
który oręduje za przestępcami;

Cierniem ukoronowanie
1
którego żołnierze rozebrali z szat;
2
którego okryli płaszczem purpurowym;
3
któremu włożyli na głowę koronę z cierni;
4
któremu dali do prawej ręki trzcinę;
5
z którego szydzili;
6
na którego pluli;
7
którego policzkowali;
8
którego bili trzciną po głowie;
9
który wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym;
10
o którym Piłat powiedział: "Oto człowiek";

Droga Krzyżowa
1
który przyjął wyrok śmierci;
2
który wziął na siebie krzyż;
3
który upadł po raz pierwszy;
4
który Cię spotkał na tej drodze;
5
który przyjął pomoc Szymona z Cyreny;
6
który odwzajemnił posługę Weroniki;
7
który upadł po raz drugi;
8
który zwrócił się do płaczących nad Nim niewiast;
9
który upadł po raz trzeci;
10
który stanął na Golgocie;

Śmierć na Krzyżu
1
który pozwolił przybić się do krzyża;
2
który przebaczył swoim oprawcom;
3
który przyrzekł niebo skruszonemu Łotrowi;
4
który dał nam z krzyża Ciebie za Matkę i powierzył nas Twojej macierzyńskiej opiece;
5
który pragnął, byśmy Go pragnęli;
6
który doświadczył niesamowitego opuszczenia;
7
który wykonał wszystko do końca;
8
który powierzył swego ducha w ręce Ojca;
9
który oddał swego ducha z donośnym wołaniem;
10
z którego boku wypłynęła dla nas krew i woda, a Twoją duszę miecz przeniknął;


Powrót na górę strony

Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie
1
który zmartwychwstał;
2
który ukazał się Marii Magdalenie;
3
który ukazał się niewiastom;
4
który ukazał się uczniom w Emaus;
5
który ukazał się Piotrowi;
6
który ukazał się Apostołom w Wieczerniku;
7
który ukazał się Tomaszowi;
8
który ukazał się więcej niż pięciuset braciom równocześnie;
9
który ukazał się siedmiu uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim;
10
który ukazał się jedenastu uczniom na górze w Galilei;

Wniebowstąpienie
1
który do nieba wstąpił;
2
który siedzi po prawicy Ojca;
3
który panuje jako Król Miłosierdzia;
4
który żyje i działa w swoim Kościele;
5
który jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata;
6
który powróci w chwale;
7
który przyjdzie razem ze swoimi aniołami;
8
który będzie sądził żywych i umarłych;
9
który będzie sądził z miłości;
10
którego Królestwo osiągnie swoją pełnię;

Zesłanie Ducha Świętego
Wersja oparta na KKK, 1831
1
który nam zesłał Ducha Świętego;
2
który nam zesłał Ducha mądrości;
3
który nam zesłał Ducha rozumu;
4
który nam zesłał Ducha rady;
5
który nam zesłał Ducha Świętego;
6
który nam zesłał Ducha męstwa;
7
który nam zesłał Ducha umiejętności;
8
który nam zesłał Ducha pobożności;
9
który nam zesłał Ducha bojaźni Bożej;
10
który nam zesłał Ducha Świętego;

Wersja oparta na Ga 5,22-23
1
który nam zesłał Dawcę miłości;
2
który nam zesłał Dawcę radości;
3
który nam zesłał Dawcę pokoju;
4
który nam zesłał Dawcę cierpliwości;
5
który nam zesłał Dawcę uprzejmości;
6
który nam zesłał Dawcę dobroci;
7
który nam zesłał Dawcę wierności;
8
który nam zesłał Dawcę łagodności;
9
który nam zesłał Dawcę opanowania;
10
który nam zesłał Dawcę wszystkich darów i owoców;

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1
który Cię, o Panno, wziął do nieba;
2
który Cię wziął do grona Aniołów;
3
który Cię wziął do grona Patriarchów;
4
który Cię wziął do grona Proroków;
5
który Cię wziął do grona Apostołów;
6
który Cię wziął do grona Męczenników;
7
który Cię wziął do grona Dziewic;
8
który Cię wziął do grona Wyznawców;
9
który Cię wziął do grona wszystkich Świętych;
10
który Cię z ciałem i duszą wziął do niebieskiej chwały;

Ukoronowani Maryi na Królową Nieba i Ziemi
1
który Cię ukoronował na Królową wszechświata;
2
który Cię ukoronował na Królową Aniołów;
3
który Cię ukoronował na Królową Patriarchów;
4
który Cię ukoronował na Królową Proroków;
5
który Cię ukoronował na Królową Apostołów;
6
który Cię ukoronował na Królową Męczenników;
7
który Cię ukoronował na Królową Dziewic;
8
który Cię ukoronował na Królową Wyznawców;
9
który Cię ukoronował na Królową wszystkich świętych;
10
który Cię ukoronował na Królową Pokoju;


Powrót na górę stronyOpracowanie: Prof. Kazimierz i Czesława Gorzelok


Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©